O urbári

Vážené podielničky, vážení podielnici UPS Mýto pod Ďumbierom,
na sobotu 29. apríla 2023 o 11:00 vás pozývame na riadne zasadnutie Zhromaždenia členov UPS. Podrobnosti nájdete v priloženom dokumente. Ďalšie súvisiace dokumenty sú prístupné členom UPS po prihlásení sa (na vrchu tejto webstránky).

 

Urbársko pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom, ako spoločenstvo s právnou subjektivitou, bolo zapísané dňa 12.02.1996 v registri pozemkových spoločenstiev, vedenom pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu Brezno, Vložka č. PS 1/96. K dnešnému dňu eviduje UPS 252 členov, ktorí vlastnia 1338 podielov.

IČO: 30232333
DIČ: 2021203437
IČ DPH: SK2021203437

Výpis z Registra pozemkových spoločenstiev

Na základe platných volieb do orgánov spoločenstva zo Zhromaždenia všetkých členov pozemkového spoločenstva, konaného korešpondenčnou formou dňa 24.04.2021, boli pre volebné obdobie 24.04.2021 – 24.04.2025 zvolení členovia

Výbor UPS:

  • Vladimír Dropčo – predseda spoločenstva
  • Ivan Čellár – člen výboru, lesník
  • Pavol Lupták – člen výboru, PO
  • Viera Demianová – člen výboru, zapisovateľka
  • Peter Komora – člen výboru

Dozorná rada urbariátu:

  • Peter Trajteľ – predseda DR
  • Katarína Slimáková – člen DR
  • Ing. Roman Ringk – člen DR

OLH:

  • Ing. Ján Zemko – odborný lesný hospodár

© 2023 Urbársko pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom. Všetky práva vyhradené. Webdesign: CreoDat